பாடசாலை


தமிழ்

நேரம்: ஒவ்வொறு ஞாயிற்க்கிழமை 13.00 - 15.00


பாடசாலை தொடர்புகளுக்கு: சாள்ஸ் குணநாயகம் - 0343-530637, 0655133514

 

தமிழர் கலாசார ஒன்றியம் - மத்திய நெதர்லாந்து | TAMIL CULTURELE ORGANISATIE MIDDEN NEDERLAND
LAAN VAN VOLLENHOVE 2195, 3706 GW, ZEIST, NEDERLAND
KVK: 30163921
BANK: NL91ABNA0567395766
RSIN: 809052349