விசேட பூசைகள் - 2020


பூசை உபயம் செய்ய விரும்பும் அடியார்கள் நிர்வாகனத்தினருடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

தமிழர் கலாசார ஒன்றியம் - மத்திய நெதர்லாந்து | TAMIL CULTURELE ORGANISATIE MIDDEN NEDERLAND
LAAN VAN VOLLENHOVE 2195, 3706 GW, ZEIST, NEDERLAND
KVK: 30163921
BANK: NL91ABNA0567395766
RSIN: 809052349